نگهداری کواد مخدر توسط کارمند دولت

با سلام پدر من كارمند شهرداري اصفهان است،نگهداري ٢گرم هروئين و اعتياد به ترياك توسط دادگاه انقلاب اصفهان محكوم به حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده است ايا با اين حكم شغل خود را در شهرداري از دست ميدهد؟

05 فروردین 1399 95

با سلام
كاركنان شهرداري به لحاظ آنكه اين قبيل كاركنان از جمله مأموران به خدمات عمومي ميباشند و كاركنان دولت به مفهوم خاص محسوب نميشوند با عنايت به نظريه مشورتي ٧/٦٤ مورخ ١٣٩٠/١/١٥ ادارهء حقوقي قوه قضائيه و در خصوص كاركنان شركت مخابرات كه در راستاي خصوصي سازي واگذار شده است و با توجه به نظريه شماره ٧/٢٦٢٧
مورخ ١٣٩٠/٧/١٣ و راجع به كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي با توجه به نظريه شماره ٧/٣٤٨٠ مورخ ١٣٩٠/٦/٢٨ اداره كل مزبور كاركنان مراكز ذكر شده مشمول اين حكم انفصال قرار نميگيرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی