مالیات واردات و صادرات

اگر در خارج از کشور فاکتور هزینه مثلا بابت اجاره یا هزینه پرسنل پرداخت شد ِایا اداره دارایی ان را قبول می کند

05 فروردین 1399 47
باید شرح هزینه ها در دفاتر قانونی ثبت شده شرکت دارای اسناد و مدارک مثبته باشد در غیر اینصورت برگشت داده خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی