شرکت خدماتی

شرکت های خدماتی و پیمانکاری ایا باید اظهار نامه ارسال نمایند .

05 فروردین 1399 58
کلیه اشخاص حقوقی موظف هستند اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند و در صورت عدم ارائه اظهارنامه مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی