قانون سنوات خدمت سال94اداره کار

سلام.اقای جمشیدوندشمانوشتیدکه اخراج قبل ازموعدقراردادباشه امامن درسال94باشرکت قراردادکتبی نداشتم وبایدبگویم که قراردادم شفاهی بود.دراین حالت چطورایا پایان کار کمتر از یکسال به کارگر تعلق نمیگیرد؟ ایا هیات تشخیص اشتباه وتخلف نکرده است؟

06 فروردین 1399 81

سلام
مجدد
شما وقتی اسم قرارداد آوردی ملاک قرار داد کتبی است اگر قرارداد شفاهی باشه برای اداره کار دلیل نیست و انرا روز کزد یا ماهانه حساب می کند و به نسبت تمام حقوق و مزایا به آن تعلق میگیرم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی