;
قانون سنوات خدمت سال94اداره کار

سلام.اقای جمشیدوندشمانوشتیدکه اخراج قبل ازموعدقراردادباشه امامن درسال94باشرکت قراردادکتبی نداشتم وبایدبگویم که قراردادم شفاهی بود.دراین حالت چطورایا پایان کار کمتر از یکسال به کارگر تعلق نمیگیرد؟ ایا هیات تشخیص اشتباه وتخلف نکرده است؟

06 فروردین 1399 41

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی