فضاي مشاء را میتوان باشگاه ورزشی کرد؟

سلام آيا ميتوانيم در فضاي مشاء ساختمان با نظر اكثريت همسايگان و هيئت مديره باشگاه ورزشي تاسيس كرد؟

10 فروردین 1399 88

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی