فضاي مشاء را میتوان باشگاه ورزشی کرد؟

سلام آيا ميتوانيم در فضاي مشاء ساختمان با نظر اكثريت همسايگان و هيئت مديره باشگاه ورزشي تاسيس كرد؟

10 فروردین 1399 115

كاربر محترم:
هرگونه تصرف در مشاعات آپارتمان ها به دليل مالكيت تك تك افراد در آن صرفا با رضايت همه مالكان امكان پذير است و لذا در اين حالت منعي براي استفاده خاص از فضاي مشاعي وجود ندارد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی