رفتار زشت و ناپسند و تهدید چقدر جرم دارد؟

حرف زشت و کتک میزنه یا اجبار میکنه ادم رو چه کار میتونم کنم زود از کوره در میره و بعدش اروم میشه خوب میشه از لحاظ قانونی ایا برخورد کنم بدتر میشه راستش تو عصبانیت دست بزن داره کلا ترس و استرس وارد میشه بهم

10 فروردین 1399 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی