;
شکایت به دیوان عدالت اداری چگونه است؟

سلام.بنده قراردادکتبی یکساله مدت موقت داشتم.تاریخ شروع قراردادم29تیر98بودوتاریخ اتمام ان29تیر99میباشد.کارفرماقبل ازاتمام قراردادیکساله در2ابان98من روازکاراخراج کرد.به استنادماده25 وبند دال ماده21قانونکارحکم ابقابه کارازهیات تشخیص وحل اختلاف خواستم واماده به کاربودنم رواعلام کردم متاسفانه باتوجه به نفوذورشوه کارفرمااخراج موجه شدوحق وحقوق ومطالبات3ماه و6روزبنده رودردادنامه نوشتندوحق السعی ایام بلاتکلیفی طبق قراردادکه هنوزتمام نشده بوددردادنامه منظورنکردند.دادنامه هیات حل اختلاف مبلغ4میلیون تومان وبیمه اجباری3ماه و6روزبنده رونوشتند.بنده به رای هیات حل اختلاف شدیدامعترض هستم ومیخواهم باتوجه به قراردادیکساله ام به دیوان عدالت اداری شکایت کنم.ایامیتوانم رای دادنامه هیات حل اختلاف روبابت مبلغ4میلیون تومان وبیمه3ماه و6روزروازاجرای احکام به اجرابگذارم.واگررضایت بی قیدوشرط درمحضرتوسط کارفرما(دفترخانه اسنادرسمی)ازبنده گرفته بشه ایاشکایتم ازدیوان عدالت اداری بخاطرحکم بازگشت به کاروایام بلاتکلیفی الباقی قراردادم ازبین میرودایااگربخواهم به دیوان شکایت کنم نبایددادنامه هیات حل اختلاف روبه اجرابگذارم؟لطفاتوضیحات خوب وکاملی دراین زمینه بدیدچون مسئله کاملاحیاتی است.

14 فروردین 1399 70

سلام
تقاضای اجرای حکم به نفع شما نیست و به نوعی تمکین از رای هیت حل اختلاف است بهتر است از رای به دیوان شکایت و تقاضای رسیدگی و نقض دادنامه با ارایه دلایل به نحوی که حکایت از رد دلایل هیت در حکم باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی