زیر خاکی

سلام در ملک کسی دفینه پیدا کردم صاحب ملک میگه برای خودمه من میخوام بدونم که باید ثابت کنه یا صرف اینکه مالکه درسته ؟

14 فروردین 1399 31
سلام به استناد ماده ۱۷۵ قانون مدنی اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا کند باید به صاحب ملک خبر دهد و صاحب ملک باید ثابت کند که این دفینه برای اوست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی