برائت نامه پزشکی چیست ؟

اطلاعاتی در خصوص اخذ برائت و رضایت نامه از سوی پزشک معالج  درانجام  امور پزشکی 


امروزه با توجه به عمل های رایج زیبایی و درمانی بهتر است شمارا باواژه ی برائت نامه و رضایت نامه  که از شما گرفته می شود آشنا سازیم  تا قبل از معالجه بدانید که پزشک با دریافت رضایت و برائت از سوی شما از چه مسئولیت های کیفری رفع مسئولیت می شود. 

تعریف برائت نامه پزشکی 


برائت در لغت به معنای ((رها ساختن ، معاف دانستن )) می باشد .

برائت نامه برگه ای است که از سوی خود بیمار یا ولی او قبل از عمل جراحی امضاء می شود تا به نوعی رفع مسئولیت کیفری از سوی پزشک معالج قبل از اقدامات درمانی باشد .

بر اساس ماده ی 495 قانون مجازات مصوب 1392 : هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه ی بدنی گردد ،ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برئت گرفته باشد .

در صورتی که نقص و قصوری  در جراحی پزشک وجود نداشته باشد و بیمار فوت کند ضمانتی از سوی پزشک وجود ندارد حتی اگر برائت اخد نشده باشد . 


شرایط یک برائت نامه ی معتبر : 


برائت نامه یا رضایت نامه باید ساده ،روشن و به دور از اصطلاح پزشکی و برای عموم قابل فهم باشد .

بیماری که رضایت نامه و برائت نامه را با امضاء و اثر انگشت تایید می نماید باید بالغ و عاقل باشد ،اخذ برائت نامه از مجنون و طفل صغیر فاقد اعتبار است . 
دریافت برائت نامه نباید با زور و تهدید یا فشار اخذ گردد . 
در صورتیکه بیمار هوشیار نیست و قادر به دادن برائت نامه یا رضایت نامه نیست باید نمایندگان قانونی وی شامل پدر و جد پدری ، مادر ،قیم یا سرپرست قانونی این برائت نامه امضاءشود  .

اگر شرایط اخذ برائت نبود (بیمار هوشیار نبود و اعضاء خانواده ی او جهت دادن برائت حضور نداشتند ) طبق بند ج ماده 185 و ماده ی 497 قانون مجازات اسلامی بیمار عمل می شود و اگر بیمار تلف شد در این مورد پزشک ضامن نیست .  


پایان مقاله 
گردآورنده : سهیلا سیَر 

۵ / 4.83 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل