آیا شهرداری مجاز است چک کشیده شده توسط سازنده را از مالک مطالبه کند.؟

آیا شهرداری مجاز است چک کشیده شده توسط سازنده را از مالک مطالبه کند

13 دی 1400 40

با درود؛
کاربر محترم؛ سـئوال مطروحه شما از حیث علل و علت مطالبه چک توسط شهرداری ناقص می باشد که نیاز به توصیح بیشتر دارد..
در حالت کلی؛ روابط فیمابین سازنده و مالک ملک همـواره بر اساس قرارداد تنطیمی فیمابین اسـتوار است و چنانچه مالک ملک، چکی را از سازنده در اختیار داشـته باشد، انتـقال چک به شهرداری در قبال بدهی و عوارض و خدمات ساختمانی و شهرداری، مانعی ندارد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی