آیا منزل مسکونی انبار می شود؟

آیا شهرداری میتواند به محل مسکونی که انبار شده است گیر بدهد

23 دی 1400 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی