یک طرف قرارداد من خارجی است امکان ارجاع به داوری است؟

آیا در قراردادهایی که یک طرف آن شرکت یا تبعۀ خارجی است نیز امکان ارجاع دعوی به داوری وجود دارد؟

14 اسفند 1398 154

: پاسخ مثبت است. زیرا یکی از مزایای اصلی داوری، استفاده از آن صرف نظر از تابعیت یا محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد است. بنابراین در صورتی که در یک قرارداد، یک طرف ایرانی و یک طرف خارجی، حل و فصل اختلافات خود را به مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران ارجاع نمایند، این مرکز در صورت بروز اختلاف و درخواست یکی از طرفین صلاحیت رسیدگی را دار

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی