دلوری

اگر داور از طرفین اختیار صلح داشته باشد و بین طرفین سازش صورت گیرد به این سازش صورت گرفته چه نامی اختصاص می‌یابد؟

14 اسفند 1398 75

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی