عوامل تشکیل دهنده ی ثبت احوال

سلام در مقر اداره ثبت احوال چه افرادی فعالیت میکنند؟

18 اردیبهشت 1399 123

با سلام خدمت شما
در مقر هر اداره ی ثبت احوال هیئتی بنام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ی ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان انان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ی ثبت احوال استان تشکیل می شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی