عدم صدور رأی توسط داور

در پروسه تقسیم ترکه فردی بازاری و موجه توسط وراث به عنوان داور برگزیده شد. ایشان قرارداد حکمیتی نوشتند که هیچ نسخه ای از آنرا به هیچیک از طرفین ندادند و حتی اجازه عکس گرفتن از آنرا نیز به کسی ندادند. با گذشت بالغ بر 22 ماه، داور با اینکه بارها شفاهاً از ایشان خواسته شده رأی خود را صادر نمایند و ایشان رأی خود را صادر ننموده اند و قرارداد حکمیت ایشان فقط تاریخ شروع را دارد و اشاره ای مدت اعتبارش نشده است، آیا ایشان به صورت اتوماتیک عزل گردیده اند و قانوناً سمتی ندارند یا نه بایستی حتماً کاری کرد که بعداً از طرف ایشان دخالتی و حکمی و ... صورت نپذیرد؟

18 اسفند 1398 245

سلام
اولا مستند به ۴۸۴ قانون مدنی مدت داوری سه ماه است فلذا به داور با اظهار نامه اعلام کنید که در تاریخ فلان داوری شما آغاز ولی مدت آن که برابر قانون سه ماه است سپری شده و عملا شما مهلتی برای اعلان رای ندارید سپس با توجه به اظهارنامه. دادخواست به دادگاه برای تقسیم ترکه بدهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی