ئیس ثبت و دفتر یار او نماینده ثبت محسوب می شوند؟

سوالی داشتم میخواستم بدونم که رئیس ثبت و دفتر یار او نماینده ثبت محسوب می شوند؟

22 اسفند 1398 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی