;
در سند نوشته اثر قانونی ندارد یعنی چی؟

سلام سندی را برای باغم در دفتر اسناد سند زدم و ثبت کردم باغم به مشکل خوردم با فروشنده طبق سند شکایت کردم در حکم دادگاه نوشته سندم اثر قانونی ندارد یعنی چی

22 اسفند 1398 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی