خرید زمین

شخصی پانصد متر زمین را با قرارداد عادی خریداری میکند، دوست و پنجاه متر از این زمین در طرح جهت ایجاد بلوار قرار میگیرد و به بلوار تبدیل می شود، آیا جهت طرح دعوی مطالبه بهای زمین علیه شهرداری ابتدا باید علیه ورثه فروشنده اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرد و سپس علیه شهرداری دعوی مطرح کرد؟ یا می توان همزمان این دو را در یک دادخواست مطرح نمود؟

06 خرداد 1399 154

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی