شکایت از شهرداری

چنانچه شهرداری از صدور پروانه ساختمان خود داری کند مرجع شکایت و رسیدگی از شهرداری در صلاحیت چه نهاد یا محکمه ای است؟

25 خرداد 1399 214

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی