رای باز در زندان چیست؟

رای باز در زندان چیست؟ 


دراین مقاله به بررسی سازمان زندانها و انواع زندان و شرایط استفاده از رای باز در زندان پرداخته ایم .

قبل از هر چیز برای معرفی سازمان زندانها باید به سراغ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی برویم ؛

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی چیست  ؟

مطابق ماده ۱ ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمانی است مستقل که مستقیماً زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌نماید و اختصاراً در این آئین نامه سازمان نامیده می‌شود.
سازمان همه ساله در موعد مقرر بودجه خود را در ردیف مستقل پیش بینی نموده و پس از موافقت رئیس قوه قضائیه ضمن ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برای تصویب نیز پیگیری و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

زندان به چه محلی گفته میشود ؟بازداشتگاه کدام محل است ؟وچه افرادی در آنجا نگه داری میشوند ؟


زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضائی و قانون برای مدت معین یا بطور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.

 بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهائی به آنجا معرفی می‌شوند.

تا زمانی که بازداشتگاهها ایجاد نشده است، در طبقه بندی داخل زندانها محل جداگانه‌ای برای نگهداری متهمین تحت قرار در نظر گرفته می‌شود.

با اجرای طرح ساماندهی منطقه‌ای زندانهای کشور، محکومین به حبسهای کوتاه مدت که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ می‌شود در بازداشتگاه نگهداری خواهند شد.
در ادامه به بررسی انواع زندانها پرداخته ایم پس همراه گروه وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی سایت وکیلوند اولین استارتاپ حقوقی ایران تا انتها بمانید ؛

انواع زندان ها کدام است ؟کدام دسته از مجرمین در آنجا نگه داری میشوند ؟


 بر اساس ماده ۵ آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ؛
زندانها به زندان بسته، زندان نیمه باز، زندان باز و مجتمع های حرفه آموزی و کار درمانی «اردوگاه» تقسیم می‌شوند.


زندان بسته 

 زندان بسته، زندانی است محصور که با برجهای دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد.

در این نوع زندان، محکومین شبها در خوابگاههای اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه های آموزشی و فنی حرفه‌ای و تفریحی استفاده می‌نمایند و یا در کارگاههای داخل زندان بکار گمارده می‌شوند.

زندان نیمه باز 

 زندان نیمه باز، زندانی است محصور که در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب باشد و در آن زندانیان بطور گروهی با تعداد کافی مأمور مراقب بدون اسلحه بکار اعزام می‌گردند و پس از خاتمه کار مجدداً به آسایشگاههای خود عودت داده می‌شوند.

زندانیان زیر در زندان نیمه باز نگهداری می‌شوند:


الف ـ محکومین جرائم غیر عمدی.

ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس می‌کنند.

ج ـ محکومین مالی، موضوع ماده ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی.

دـ محکومین به حبس در جرائم عمدی با شرایط زیر:

۱ ـ محکومین به حبس تعزیری تا دو سال.

۲ ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال بشرط تحمل۱۰ /۱ از مدت محکومیت در زندان بسته.

۳ ـ محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد بشرط تحمل ۲ سال از مدت محکومیت در زندان بسته.

زندان باز 

زندان باز، زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقب که زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال بکار یا خدمت می‌گذارند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها را در نزدیکترین آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت می‌نماید.

 زندانیان زیر در زندان باز نگهداری می‌شوند:

الف ـ محکومین جرائم غیرعمدی.

ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس می‌کنند.

ج ـ محکومین مالی، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.

د ـ محکومین به حبس در جرائم عمدی با شرایط زیر:

۱ ـ محکومین به حبس های تعزیری تا دو سال پس از گذراندن ۴ /۱ از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

۲ ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل ۵ /۱ از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

۳ ـ محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل ۴ سال از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.

وظایف روسای زندانها 

رئیس زندانهای باز و نیمه باز یا هر یک از مؤسسات محل کار زندانیان باید به طریق مقتضی طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتیب کار محکومین را کنترل نمایند.

رؤسای زندانهای باز و نیمه باز و مؤسسات محل کار زندانیان موظفند پس از ورود زندانیان آنان را با برنامه های خاص زندان و مؤسسات آشنا نمایند.

وظایف زندانیان زندان ها 

زندانیان زندانهای باز و نیمه باز که در مؤسسات کار، اشتغال می‌یابند در تمامی ساعات اشتغال، حق خروج از محل کار را نداشته و پس از خروج از آسایشگاه باید مستقیماً به محل کار رفته و به موقع نیز مراجعت نمایند.

زمان ورود و خروج آنان در محل کار دقیقاً باید ثبت شود.

 وظایف مأموران زندان ها 

مأموران زندان موظفند، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتیب کار زندانیان را برابر مقررات سازمان کنترل نموده و تخلفات آنان را سریعاً به اطلاع رئیس زندان و محل کار مربوطه برسانند.

در هر مورد که زندانی مقررات مربوطه را رعایت ننماید و یا صلاحیت جهت کار یا نگهداری در محلهای مذکور را نداشته باشد، با نظر رئیس زندان به زندان بسته اعزام تا حسب مورد تصمیم نهائی از سوی مراجع قضائی یا شورای طبقه بندی و انضباطی مربوطه اتخاذ گردد و مراتب به قاضی ناظر زندان جهت اطلاع اعلام خواهد شد.

مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی (اردوگاه )

 مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی (اردوگاه) مرکزی است برای نگهداری متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر و اعتیاد.

زندانیان طبق تصمیم شورای طبقه بندی به منظور اشتغال به کار یا حرفه آموزی به مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی زیر اعزام می‌شوند:

 مؤسسات داخل زندان (این مؤسسات ممکن است در مالکیت زندان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا مؤسسات خیریه یا تعاونیها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).

مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی با توجه به وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رئیس مؤسسه و تشخیص رئیس سازمان می‌تواند بعنوان زندان باز و یا نیمه باز تلقی گردد.

مؤسسات خارج از زندان که نوعی زندان باز می‌باشند. (این مؤسسات ممکن است در مالکیت زندان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا مؤسسات خیریه یا تعاونیها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).

مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان باید حتی الامکان واجد محلهای کافی، جهت نمازخانه، کتابخانه، وسائل ارتباط جمعی، خوابگاه، غذاخوری، محلی جهت ملاقات زندانیان و سایر زمینه های تفریحات سالم باشند.

 مراکز اقدامات تامینی و تربیتی 

مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مؤسساتی هستند که در آنجا متهمین و محکومین قبل و بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهد به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی نگهداری می‌شوند.

 موسسات صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی 

 مؤسسات صنعتی، کشاورزی، خدماتی و نظایر آن مؤسساتی هستند که تحت نظارت سازمان با امکانات لازم از طریق سرمایه گذاری دولت و یا مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال و آموزش فنی حرفه‌ای و نیل به خود کفایی با هدف اصلاح و تربیت زندانیان تأسیس می‌شوند.


 کانون اصلاح و تربیت 

  کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال تمام در آنجا برای اصلاح، تربیت و آموزش نگهداری می‌شوند.

البته با عنایت به آیین نامه تفکیک طبقه بندی زندانیان مصوب ۸۶/۰۱/۲۱ که رئیس قوه قضاییه ابلاغ نموده است: در ماده یک آن تفکیک و طبقه بندی را از لحاظ جنس، سن، نوع جرم، وضعیت متهم و محکوم و وضعیت سلامتی، زندانیان را جدا سازی وتعریف کرده است. چنانچه مراجع حسب مورد تصمیم خاصی در خصوص نگهداری زندانی اتخاذ نماید شورای طبقه بندی موظف به رعایت آن می باشد .

همچنین در خصوص زندانیان اتباع خارجه تاکید بر جدایی از سایر زندانیان شده است .

مطابق تبصره 2 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که مشعر است : بجز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است؛ محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت؛ پیشینه و شخصیتشان؛ بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تایید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری میشوند.

در این آیین نامه تاکید شده زندانیانی که مخل نظم وانظباط عمومی و یا موجب آزار و اذیت دیگر زندانیان می گردند؛ برابر تصمیم شورای انظباتی حداکثر ۶ ماه در محل جداگانه نگهداری می شوند. زندانیان مذکور شبها در اتاقهای تکنفره در فضای حداقل ۱۰ متر مربع با نور کافی و سرویس بهداشتی مناسب نگهداری می شوند.

در خصوص مادران زندانی در این آیین نامه تاکید شده است آنها حق دارند فرزند شیر خوار خود را تا سن 2 سالگی در زندان و یا بازداشتگاه ها نگهداری نمایند.

شایان ذکر است مطابق این آیین نامه، زنان باردار و اطفال شیر خوار با مادرانشان در قسمت جداگانه از زندان یا بازداشتگاه نگهداری می شوند

همچنین گروه سنی بالای هیجده سال تا سی سال بایستی جدا از سایر زندانیان نگهداری شوند

ازمنظر دیگر: طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرم در زندان های با ظرفیت بالای 700 نفر به شرح ذیل است :

الف : زندانیانی که در جرایم باندی و سازمان یافته، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، آدم ربائی، تجاوز به عنف، اسید پاشی و اشرار و سارقین سابق دار محکوم شده اند.

ب: زندانیانی که محکوم به جرایم مالی مانند کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانتف اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب وجرح عمدی زنا ولواط، جرایم بر ضد عفت و اخلاق و نظم عمومی، جرایم غیر عمدی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی،صدور چک بلا محل و محکومین مالی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شده اند.

ج: جرایم ویژه باحساسیت عمومی نظیر جاسوسی اقدام علیه امنیت کشور

د: جرایم مربوط به مواد مخدر

زندان هایی که با ظرفیت اسمی زیر 300 نفر زندانی می باشد بدینگونه است : زندانیان با جرایم قتل عمدی، سرقت مسلحانه، سرقت عادی، آدم ربائی، تجاوز به عنف، اسید پاشی ، جرائم باندی و سازمان یافته، ضرب وجرح عمدی، زنا و لواط و جرائم بر ضد عفت و اخلاق و نظم عمومی جدای از سایر زندانیان نگهداری می شوند.

زندانیانی که روحانی و نظامی هستند در بندهای جداگانه نگهداری می شوند.

زندانیان شاغل در زندان ها نیز در بخش جداگانه ای موسوم به (سالن کارگری) نگهداری می شوند .

معلولین و سایر بیماری های واگیر و بیماران صعب العلاج و لاعلاج تا زمان برخورداری از عفو و یا تخفیف مجازات و همچنین بیماران روانی و مددجویانی که از خدمات مشاوره ای بهره مند می شوند.

معلولان نابینا حسب مورد (مطابق دستور العمل سازمان و با لحاظ سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در محل های جداگانه نگهداری می شوند .

لازم به ذکر است مطابق این بخشنامه، شورای طبقه بندی می تواند بر حسب تحصیلات، ویژگی های اخلاقی، خصوصیات رفتاری و چگونگی شخصیت زندانیان، آنان را در هر یک از طبقات جدای از طبقه خاص خود قرار دهد .

  • 03 مرداد 00
۵ / 3.95 (از مجموع 11 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

درود بر شما رسیدگی به جرایم خاص نظامیان در دادگاه های عمومی امکان پذیر نیست ؟

پنجشنبه ، 26 اسفند 1400

سلام کاربر گرامی جرایم نظامیان در رابطه با وظایف نظامی و انتظامی، در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و دادگاه های عمومی در این رابطه صالح نیستند. موید باشید.

سلام ببخشید من ۱۳سالمه با یه یکی از رفیقام استیکر یکی از هم کلاسیم هارو درست کردیم فقد نوشته بدی داشت عکسی بدی نداشته اگه بخوان مجازات نقدی کنند چقدر میشه ؟؟؟

پنجشنبه ، 26 اسفند 1400

سلام کاربرگرامی تا ایشان از شما شکایت نکرده اند و دادرسی نداشته اید و حکم صادر نشده شما نیازی به پرداخت جریمه ندارید ولی اگر شکایت کرده باشند از یکصد هزارتومان تا یک میلیون تومان محکوم خواهید شد البته بستگی به نظر قاضی محکمه دارد.

سلام دوست من رابطه از مقعد داشته بعد ها این تو‌ سربازی براش مشکل ساز میشه حدودا گفت ۱۰ بار رابطه داشته

پنجشنبه ، 26 اسفند 1400

سلام کاربر گرامی این عمل شنیع در دوران خدمت سربازی مشخص نمی شود مگر پزشکی قانونی مشخص نماید.

با عرض سلام مجدد.در توضیح سوال قبلی باید بگم که در تاریخ ۱۰/۱۹ پرونده جهت درخواست اعاده ی دادرسی به دیوان ارسال شد.در تاریخ ۱۲/۱۴ توی ثنا زد که پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی ارجاع شد.تا دیروز توی قسمت خلاصه پرونده میزد که پرونده منتظر اجرای دستور قاضی میباشد.ولی امروز زده پرونده مختومه شده است.یعنی به نظر شما اعاده ی دادرسی رد شده؟.و اینکه اگه اعاده ی دادرسی پذیرفته بشه بازم مینوسه پرونده مختومه شده است یا چیز دیگه ای مینویسه؟

چهارشنبه ، 25 اسفند 1400

بااحترام کاربر محترم اعاده دادرسی پذیرفته شده است وقتی اعاده دادرسی پذیرفته میشود به شعبات ارجاع میشود تا رسیدگی انجام گردد سپس در شعبه پرونده مورد بررسی قرار گرفته است باید منتظر رای قاضی باشید

ممنون از پاسختون قبلیتون.آیا اینکه در قسمت خلاصه ی پرونده در دیوان عالی زده پرونده مختومه شده است به معنی رد اعاده ی دادرسی میباشد؟

چهارشنبه ، 25 اسفند 1400

بااحترام کاربر محترم زمان رسیدگی در اعاده دادرسی حدودا از سه ماه تا ۸ماه یا بیشتر نسبت به پرونده بطول می انجامد اگر کمتر از دوماه باشد بله احتمال قوی رد شده است

باسلام.یک حکم در دادگاه بدوی و تجدید نظر صادر شده است.متهم هم اکنون در زندان است و درخواست اعاده ی دادرسی داده امروز توی خلاصه ی پرونده در دیوان عالی زده پرونده مختومه شده است.در صورتی که پیامکی ارسال نشده.این به چه معنی است؟

چهارشنبه ، 25 اسفند 1400

در خصوص اعاده دادرسی در صورت رد شدن درخواست اعاده دادرسی پیامکی ارسال نمی گردد فلذا ابلاغ نیز ندارد.

باسلام.یک حکم در دادگاه بدوی و تجدید نظر صادر شده است.متهم هم اکنون در زندان است و درخواست اعاده ی دادرسی داده امروز توی خلاصه ی پرونده در دیوان عالی زده پرونده مختومه شده است.در صورتی که پیامکی ارسال نشده.این به چه معنی است؟

چهارشنبه ، 25 اسفند 1400

بااحترام کاربر محترم تا چند روز دیگر ابلاغ خواهد شداز یک روز تا ۵ روز اتی ابلاغ میگردد

سلام‌ببخشید یه پیام اومده پرونده شما به شعبه دادستان ارجاع شد یعنی چی

چهارشنبه ، 25 اسفند 1400

سلام کاربر گرامی اگر شکایتی مطرح نموده باشید جهت رسیدگی نزد دادستانی ارسال شده و تصمیم ایشان به اطلاع شما خواهد رسید سامانه ابلاغ خود را مشاهده و پیگیر مورد خود شود و این پیامک فعلا انجام دادن کاری از جانب شما را نمی یابد مناظر باشید.

سلام. اختلاف پدر و پسر بر سر مسائل مالی کجا باید بررسی شه. پسر خواهان اموالی نامعقول از پدر است و فشار روانی زیاذی وارد میکند. پسر ۳۰ ساله است

چهارشنبه ، 25 اسفند 1400

سلام شما میتوانید علیه ایشان به عنوان مزاحمت شکایت نمایید و الزامی به دادن اموال خود به ایشان ندارید اگر کمکی هم کرده باشید صرفا از باب پدر و پسری می باشد.

آیا بستری کردن یک بیمار روان بدون گرفتن رضایت یا برائت نامه از خود او یا ولی قانونی اش یا دستور دادستان مصداق حبس غیر قانونی را دارد؟

چهارشنبه ، 25 اسفند 1400

سلام کاربر گرامی اگر در مراکز درمانی باشد خیر مصداق حبس غیر قانونی شامل نمی باشد ولی اگر دریک مکانی باشد که نیاز به مجوز داشته باشد و مجوز اخذ نگردد بله مصداق حبس غیر قانونی می باشد.

سوال حقوقی