اعتراص نکردن به دادنامه و حق اعتراض بعد از اتمام تاریخ اعتراض

اگر دادنامه برای شخصی ارسال گردد و آن شخص نسبت به آن دادنامه هیچ گونه اعتراضی نکند و از تاریخ اعتراض آن بگذرد آیا باز هم میتوان اعتراض کرد یا خیر؟

26 خرداد 0 69
 اگر تاریخ تجدید نظر و یا مدت زمانی که فرصت داشته است به رای صادر شده اعتراض زدند و این کار را انجام ندهد دیگر نمی‌تواند مجدداً اعتراض بزند زیرا فرصت آن تمام شده است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی