رسیدگی به جرایم مطبوعات

جرم مطبوعاتی چیست و آیا در دادگاه رسیدگی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه است ؟

07 فروردین 0 134
بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند. مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی