مجازات جرم جعل سند و فریب دادگاه

آیا سند محضری خودرو در دفترخانه اسناد رسمی ضروری است ؟

25 اردیبهشت 0 208
همانطور که شما تجربه کرده اید سند قطعی یا سند محضری هیچ خاصیتی در مالکیت ندارد الا اینکه موقع فروش، خریدار آن را از شما می خواهد که این در واقع یک اشتباه و سوء برداشت از سوی جامعه است.اگر شما سند محضری خودرو را از ید قبلی نخواهید در طول استفاده از خودرو هیچ مشکلی برای شما پیش نخواهد آمد و کسی منکر مالکیت شما نیست همان برگ سبز مالکیت کفایت می کند ولی همان طور که گفته شد در موقع فروش بر اساس یک رویه غلط خریدار آن را از شما خواهد خواست.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی