شهادت شاهدین در استشهادیه و جلسه دادگاه مغایر است

سلام بنده برای درگیری دو نفر شاهد دارم که در تحقیق و صورتجلسه اولیه اظهارات خود را بیان داشتند ولی در شهادت دادگاه حرفهای خود را عوض کرده‌اند حال تکلیف پرونده من چه می شود .ضمنا پزشک قانونی هم تایید کرده که با جسم سخت ضربه به بدن من وارد شده است

21 مرداد 1400 70

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی