دیه نامه پزشک قانونی اول چگونه محاسبه میشه؟

سلام من تصادف کردم نامه پزشک قانونی اول چگونه محاسبه میشه تو دادگاه

03 شهریور 1400 77

با سلام
با معرفی شما به پزشکی قانونی در صورت نیاز طول درمان به شما داده خواهد شد وبعد از مدت مشخص شده مجددا به پزشکی قانونی مراجعه ومیزان درصد صدمات شما از طریق سازمان پزشکی قانونی به دادگاه اعلام ومرجع قضایی براساس ان دیات شما را حکم خواهد داد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی