ایا تغییر جلسه رسیدگی امکان پذیر است ؟

سلام در تاریخ 11/6/1400 احظاریه جهت حضور در جلسه تحریر ترکه (تاریخ حضور 11/7/1400 ساعت 4 عصر بود) دریافت کردم . در تارخ 23/6/1400 دادنامه تصمیم نهایی دریافت کردم مبنی بر اینکه جلسه رسیدگی به تحریر ترکه ،در تاریخ 10/6/1400 تشکیل شده است و به امضا حاضرین رسیده !!!!!! ؟؟؟؟؟ و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی 10/6/1400(که اصلا همچین جلسه ای نبوده) قرار تحریر ترکه صادر و اعلام می گردد. آیا ما باید نگران این قضیه باشیم و چرا جلسه ای که تشکیل نشده رو به ما ابلاغ کردند

31 شهریور 1400 110

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی