هزینه دادرسی در دعاوی

هزینه دادرسی ۴۷میلیون چقدره ؟ایا بجز۱۶۰۰ک قضایی پرداخت مکنیم شعبه ک پرونده اجرا شده پولی خواهد خواست ؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
منظور از کارشناسی یا چیز دیگریدر مراحل رسیدگی چی هست ؟پرونده ۴۷میلیونی داشتیم ک ۱۶۰۰قضایی دادیم قبل از دادگاه بدوی همسرم میگن ۴۷۰۰مسئول دفتر شعبه اجرا شده گرفتن !ایا دروغ گفتن همسرم
09 آبان 1400 40

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی