رأی داور و امکان اعتراض به رأی نهایی داور

سلام. رای داوری برای یک پروژه مسکونی به من ابلاغ شده. و به سازندگان. طبق قرارداد اختلافات بایستی به داور ارجاع میشد. بعد از چهار روز از ایلاغ رای داور از سامانه ثنا رای نهایی تصمیم نهایی ابلاغ شد. آیا همچنان سازندگان میتوانند اعتراض کنند به رای؟ یا ابلاغ تصمیم نهایی رای نهایی ربطی به رای پایانی دادگاه ندارد؟ و بیست روز باید منتظر ماند برای اجرای حکم؟طبق قانون رای داور بسیار محکم است و رد کردن آن و درخواست اعتراض خیلی محدود است.آیا این باعث میشه که دادگاه چهار روزه رای نهایی صادر کنه و اجازه اعتراض رو نده

12 آبان 1400 141

با درود؛
کاربر محترم؛ رای داور همانند آرای صادره از محاکم قضایی قابلیت اعتراض دارند..
طرفین دعوا حق دارند حتی نسبت به رأئی که داور صادر میکند، شکایت کنند. حتی اگر رای داور بر اساس حق صلح صادر شده باشد. شکایتی که طرفین نسبت به رای داور می نماید؛ گاهی اعتراض، گاهی درخواست صدور حکم بطلان رای داور و گاهی درخواست ابطال رای داور نامیده میگردد.
به این موضوع در مواد 489 تا 493 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شده است..
بعنـوان مثال؛ در ماده 493 قانون مذکور آمده است که: «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد.
دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.»
به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۹۰ تا ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی جهات شکایت محکوم علیه از رای داور ۷ مورد می باشد که در این موارد رای داور باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. که ذکر تمامی موارد در این مقـوله کوتاه نمی گنجد..

در صورت نیاز جهت بررسی بیشتر مي توانيد از مشاوره تلفني استفاده کنید تا راهنمایی کامل را دریافت نمایید..
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی