استفاده از نام شرکت جهت معرفی کار

سلام اگر فقط نام شرکتی جهت معرفی کار در پیام برده شده باشد و سو استفاده ای نشده باشد شرکت میتواند شکایت کند از فرد ؟

08 آذر 1400 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی