چه اموالی از اداره ثبت اسناد و املاک توقیف میشود

سلام چه اموالی از اداره ثبت اسناد و املاک توقیف میشود؟

01 اردیبهشت 1399 105

با سلام
اموال ثبت شده قابل توقیف است لیکن در خصوص اموال ثبت نشده بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن، «تصرف مالکانه» داشته باشد یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال، شناخته شده باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی