چک برگشتی در شرکت سهامی خاص

بنده با چند نفر از دوستان یک شرکت سهامی خاص داریم یکی از سهامداران چک برگشتی داشته و دارنده چک توقیف سهام او را گرفته است آیا ما میتوانیم دارایی شرکت که یک کارگاه و سوله است را بفروشیم؟ پرداخت طلب آن شخص با شرکت است؟

16 اردیبهشت 1399 157

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی