قرار داد

اگر بخواهیم خانه ای اجاره کنیم و پول ان را با خانمم نصف نصف بخواهیم بدهیم قرارداد را چطور بنویسیم

16 اردیبهشت 1399 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی