عمد در ارتکاب قاچاق

در صورتی که ثابت شودکه شخصی مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد شده است چه حکمی دارد؟

17 اردیبهشت 1399 211

سلام باید خدمتتون عارض شم که طبق ماده ی ۳۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد شود عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏گردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی