تنظیم دادخواست و تقویم آن

در نگارش دادخواست و تنظیم ستون خواسته، اگر خواسته فلزات گرانبها غیر از طلا باشد، نحوه ی تقویم خواسته به چه صورت است ؟

15 اردیبهشت 1401 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی