حقوق ورزشی

اگر فرد معلولی دور از چشم نجات غریقان و مسوولین استخر وارد استخر شود و مشکلی برای او پیش آید دور از چشمان نجات غریقان . مسولیت به عهده ی کیست ؟

31 اردیبهشت 1399 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی