منع از شغل

منع از شغل معمولا چگونه در چه مواقعی اتفاق خواهد افتاد؟

31 اردیبهشت 1399 61

با سلام
منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی