گرفتن شناسنامه

سلام ایا میتواند فقط با به همراه داشتن عکس از مدارک پدر و مادر و کارت آمایش خود و بدون حضور پدر و مادر شناسنامه بگیرد؟

07 خرداد 1399 59

سلام شناسنامه در صورتی که قبلا صادر شده باشد نیازی به شناسنامه پدروماد رنیست ولی اگر شناسنامه جدیداً و بدون سابقه باشد معمولا تاییدیه بیمارستان محل تولد و کپی اسناد سجلی پدر و مادر و نیز استشهادیه محلی در تایید نسب لازم است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی