گرفتن شناسنامه

سلام ایا میتواند فقط با به همراه داشتن عکس از مدارک پدر و مادر و کارت آمایش خود و بدون حضور پدر و مادر شناسنامه بگیرد؟

07 خرداد 1399 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی