دادخواست خلع ید

تقدیم دادخواست برای خلع ید از ملک مشاع باید به طرفیت همه مالکین باشد یا به طرفیت چند نفر؟

10 خرداد 1399 60

با سلام
دعوی خلع ید در ملک مشاع می تواند علیه متصرفی که مدعی مالکیت مشاعی است یا مدعی مالکیت نیست به وسیله هریک از مالکان مشاعی یا مجموع انان طرح و از طرف دادگاه پذیرفته شود اجرای چنین حکمی در حدود ضوابط ماده ی 43 قانون اجرای احکام مدنی صورت پذیر است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی