ادعای مالکیت

از طرف یک شرکت دولتی یک باب مغازه به ‌عنوان امانت در اختیار شخصی قرار می‌گیرد بعد از مدتی شخص دیگری و ادعای مالکیت متصرف مغازه مذکور می‌شود و شخص اول که امانت‌دار مغازه بوده استناد امانت خود دادخواست خلع ید علیه شخص متصرف مدعی مالکیت می دهد آیا دادگاه می‌تواند چنین دادخواستی را پذیرفته و حکم بر خلع ید متصرف صادر نماید ؟

10 خرداد 1399 63

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی