هزینه ی دادرسی

آیا اعتراض به تصمیم واحد ثبتی باید به صورت تقدیم دادخواست باشد یا نه و ایا هزینه دادرسی به آن تعلق می‌گیرد و سایر تشریفات مربوطه در مورد آن باید رعایت شود یا خیر؟

13 خرداد 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی