میزان مقوم ابطال سند رسمی مال غیر منقول

سلام هزینه دادرسی ابطال سند رسمی مال غیر منقول را می توان مقوم به ۲۱۰۰۰۰ تومان کرد

14 تیر 1401 23

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی