تنفیذ معامله

سلام قطعه زمینی از شخصی خریداری کرده ام که شخص فروشنده مالک نبوده است و وکالتا از طرف مالک زمین فروخته است که وکالت هم در زمان معامله از طرف مالک زمین نداشته است. شخصی که به طور فضولی زمین را فروخته است اخیرا در مورد همین زمین از مالک زمین وکالت فروش گرفته است . ولیکن نه شخص فضول که اخیرا در مورد این زمین وکالت فروش گرفته است و نه مالک زمین با توجه به افزایش قیمت ملک حاضر به تنفیذ معامله بنده نیستند . واگر شخص فضول و مالک زمین حاضر به تنفیذ معامله بنده نشوند آیا صرف وجود این وکالت فروش که تاریخ آن موخر به تاریخ قولنامه بنده است دادگاه حکم به تنفیذ معامله می دهد ؟؟؟ ممنون

09 تیر 1399 208

سلام با توجه به این که در زمان معامله وکالت در فروش نداشته است و مالک نیز بعدا آن را تنفیذ ننموده است فلذا معامله کان لم یکن می باشد. و وکالت در فروشی که بعدا مالک به ایشان داده است به معنای تنفیذ معاملات ماقبل نمی باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی