سوال در خصوص تعویض درب

باسلام اینجانب صاحب یک واحد آپارتمان در یک مجتمع 5واحدی هستم ودر طبقه بنده واحددیگری نیست 7سال پیش به دلیل اینکه همسرم خارج ازخانه بود وپسر5ساله ام درداخل خانه خوابش برده بود همسرم بعدازمراجعت به منزل و درزدن ، وبازنکردن درب واحد توسط پسرم بدلیل خواب بودن گمان میکند که اتفاق بدی برای اوافتاده وبهکمک همسایه ها درب رامیشکند وداخل خانه میشود بنده بدلیل حفاظت بیشتر وامنیت مال و جان برای تعویض درب، درب ضدسرقت ر ا خریده ونصب نمودم ازاین ماجرا7سال میگذردباتوجه به اینکه همسایه ها دلیل تعویض درب واحدبنده را میدانند ودرب آنها مدل قدیمی میباشدوضدسرقت نیست آیا یکی از آنها بعدازاین مدت میتواند معترض شود و تهدید به شکایت کندکه درب خودرابایدتغییربدهی؟تشکرازشما

17 مرداد 1401 9

با سلام شما به عنوان مالک میتوانید هر تصرف و تغییری در ماک خویش بکنید و کصی نمیتواند معنرض نوع درب منزل شما شود یا اقاضا تعویض آنرا بنماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی