مشاغل ازادمانع ازدریافت حقوق ومزایاست؟

باسلام.اینجانب درسال95باتامین اجتماعی قراردادمشاغل ازاد12درصدمنعقدکردم وبرادرم نیزازهمان سال برایم بیمه مشاغل ازادواریزکرده است.درسال98درشرکتی باکارفرماقراردادیکساله کتبی منعقدکردیم.تاریخ شروع قرارداد29تیر98واتمام ان29تیر99بود.کارفرما من روقبل ازاتمام قرارداددرتاریخ2ابان98ازکاراخراجم کردومن درهیات تشخیص وحل اختلاف حکم ابقابه کارخواستم وکارفرمادلایل خاص وهیچگونه مدارک ومستنداتی مبنی براخراج به هردوهیات ارائه نکردوبه بنده بازهم حکم اقابه کارندادندمجبورشدم به دیوان عدالت اداری شکایت کنم.حال سوالم این است که برادرم قبل ازورودبه شرکت کارفرما وحتی بعدازتاریخ اخراجم ازشرکت بیمه مشاغل ازادبه حساب تامین اجتماعی واریزکرده ایاواریزبیمه مشاغل ازادمانع ازدریافت حقوق ومزایاوبیمه الباقی قراردادم میشودودیوان دادخواست وشکایتم رو ردمیکند؟

01 مرداد 1399 181

سلام
کاربر محترم وقتی شما در محلی مشغول بکار بودید و اخراج قبل از اتمام قرار داد شدید و از طرفی برادر شما در همان زمان تاکنون بیمه برای شما ازسال کردند عملا فرد شاغلی در محل دیگر بودید و احتمال بازگشت به کار به محل اخراج بعید است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی