استرداد مدارک از شخص ثالث

ُسلام من سوادندارم هیچ مدارک برادرم نمیده چیکارکنم هروقت میخوام حرفی بزنم منومیزندتهدید میکنندمن اطراف مراغه هستم پدرم يک سال‌ و نیم است مرده

21 مرداد 1401 17

با سلام و احترام- به ایشان اظهارنامه ای ارسال و سه روز مهلت جهت استرداد مدارک بدهید و در صورت عدم استرداد، دادخواست استرداد مدارک مطرح نمایید
همچنین اگر اقدام به ضرب و شتم نمود با پلیس تماس گرفته و طرح شکواییه نمایید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی