;
رشوه

یکی از کارکنان اداره اصناف مسئول رسیدگی به پروانه کسب .پروانه اینجانب را ضبطکرده واز تاریخش گذشته و از من رشوه میخواهد .به مسئول اداره بازرگانی جریان را گفتماو گفت که ایشان در رشوه گرفتن سابقه دارد .الن این شخص دائما اینجانب را به دردسر می اندازه .من به کجا وبا چه موضوعی میتوانم شکایت کنم.تا زودتربه نتیجه برسد

05 مرداد 1399 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی