جعل در سندعادی

درسال ۸۸ ۱هکتاراز ۹هکتار زمینهای کشاورزی خودرا به شخصی فروختم اما خریداربادست بردن درسند فروش ادعا مالکیت تمام ۹هکتار را دارد راه حل من در مقابل این خریدار چیست ؟

02 شهریور 1399 154

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی