ایا برای شکایت به خاطر سوختگی با لیزر باید نامه پزشکی قانونی نیز داشته باشیم

ایا برای شکایت به خاطر سوختگی با لیزر باید نامه پزشکی قانونی نیز داشته باشیم؟

10 شهریور 1399 295

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی