ایا حضور اشخاص ذی ربط در جلسه رسیدگی دادگاه الزامی است؟

ایا حضور اشخاص ذی ربط در جلسه رسیدگی دادگاه الزامی است؟ ایا طرفین و اشخاص ذی سمت می توانند در جلسه رسیدگی بدون حضور خودشان وکیل دادگستری را در جلسه حاضر نمایند؟

20 فروردین 1400 70

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی