چگونه بابت طلب به پول کامل برسم

از شخصی طلبکارم بادیرکردش شده چهل و پنج میلیون تومان دودانگ خانه ازش کارشناسی کردم به یکمیلیاردوچهل وهفت میلیون تومان حالا ادعای مستثنیات دین کرده وشورای حل اختلاف تاریخ 7.8.99برام وقت رسیدگی زده سوال اینجاست که چکارکنم تایکجا بپولم برسم ممنون ازجواب

23 مهر 1399 144

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی